نکته :(کلامی هدیه امروز)

هفت چیز نشان بی خردی است :

 خشم آوردن بر بی گناه ، بخشش به ناسزاوار ، ناسپاسی به یزدان ، پراکندن راز ، دست زدن به کار ناسودمند ، اعتماد به مردمان نا استوار ، لجاج و ستیهندگی در دروغگویی .

بزرگمهر

/ 0 نظر / 4 بازدید