کلام امروز

همه چیز تغییر می یابد و هیچ چیز حتی برای یک لحظه ثابت نمی ماند.اگر تو از این نکته آگاه شوی ،میل و اشتیاقت برای ثابت نگاه داشتن امور فروکش می کند و آنگاه آزاد و رها می شوی.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

یک دروغ کوچک با خود هزار و یک دروغ دیگر می آورد،زیرا تو مجبور می شوی از آن دفاع کنی و از دروغ نمی توان با حقیقت دفاع کرد.

/ 0 نظر / 4 بازدید