خبر استان : هرمزگان کم باران ترین استان کشور

 
     

براساس گزارش وزارت نیرو از میزان بارندگی در کشور، پربارش‌ترین و کم‌بارش‌ترین استانهای کشور را معرفی کرد. گیلان و سیستان و بلوچستان از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 90) تاکنون، همچنان به ترتیب به عنوان پربارش ترین و کم بارش ترین استان های کشور گزارش شده اند.

آمارهای رسمی وزارت نیرو حاکی از آن است که حجم بارش های استان گیلان از از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 90) تا پایان هفته گذشته، هزار و 215 میلیمتر به ثبت رسیده است.

میزان بارش استان گیلان در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال آبی گذشته 34 درصد و در قیاس با دوره درازمدت 42 ساله 26 درصد افزایش نشان می دهد که پس از این استان، مازندران با 942 میلیمتر و گلستان با 699 میلیمتر بارندگی از ابتدای مهرماه 90 تا پایان هفته گذشته، دیگر استان های پربارش کشور گزارش شده اند.

میزان بارش استان مازندران در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال آبی گذشته 40 درصد و در قیاس با دوره درازمدت 42 ساله 23 درصد افزایش نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، میزان بارش استان گلستان در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال آبی گذشته 67 درصد و در قیاس با دوره درازمدت 42 ساله 53 درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 90) تا پایان هفته گذشته، استان سیستان و بلوچستان به عنوان کم بارش ترین استان کشور گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، استان سیستان و بلوچستان با 57 میلیمتر بارش از ابتدای مهرماه 90 تا پایان هفته گذشته، عنوان کم بارش ترین استان کشور را به خود اختصاص داده است.

میزان بارش استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با سال آبی گذشته 49 درصد و در قیاس با دوره درازمدت 42 ساله 51 درصد کاهش نشان می دهد.

از ابتدای سال آبی جاری تا پایان هفته گذشته در استان کرمان 66 میلیمتر بارندگی صورت گرفته است که این میزان بارش در مقایسه با سال آبی گذشته 46 درصد و در قیاس با دوره درازمدت 42 ساله 47 درصد کاهش نشان می دهد.

گزارش بارش های کشور نشان می دهد که از ابتدای سال آبی جاری تا پایان هفته گذشته پس از سیستان و بلوچستان و کرمان، استان هرمزگان با 76 میلیمتر بارندگی، در رتبه بعدی استان های کم بارش کشور قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، بارش 76 میلیمتری هرمزگان در قیاس با سال آبی گذشته و دوره درازمدت 42 ساله به ترتیب 43 و 59 درصد کاهش نشان می دهد. ایسنا

/ 0 نظر / 8 بازدید