نامه اخطاریه هواشناسی هرمزگان خطاب به استاندار در مورد خطرات آبگرفتگی در روزهای آینده:(پیوند به سایت هواشناسی استان)

http://www.hormozganmet.ir/UserFiles/File/Ete/ekh.4..pdf