عکس از گل های رز خیلی قشنگ
http://bamazeh.com


هفت چیز نشان بی خردی است :

 خشم آوردن بر بی گناه ، بخشش به ناسزاوار ، ناسپاسی به یزدان ، پراکندن راز ، دست زدن به کار ناسودمند ، اعتماد به مردمان نا استوار ، لجاج و ستیهندگی در دروغگویی .

بزرگمهر