چاپلوسی هم گوینده را فاسد می کند

                             هم شنونده را

                                   (وین دایر)