بر اساس طرح


بر اساس طرحی که در شهرستان خمیر نیزاجرا می شود آموزش و پرورش به هر فرد در ازای باسواد نمودن هر نفر حق الزحمه 300 تا 350 هزار تومانی پرداخت می کند بطوریکه هر کس بتواند 10 بیسواد را آموزش دهد حدود 3000000 تومان دستمزد دریافت می کند.افراد علاقمند لازم است با مراجعه به اداره آموزش و پرورش شهرستان اسامی بیسوادان را مطابق آمار اعلامی مرکز آمار ایران اخذ و پس از عقد قرارداد کار خود را آغاز نمایند.هر فرد اعم از فرهنگی یا فارغ التحصیلان دانشگاهی و افراد عادی می توانند متولی آموزش به بیسوادان شوند.کتب و منابع آموزش توسط آموزش و پرورش در اختیار افراد متقاضی قرار می گیرد.افراد آموزش دیده باید بتوانند در آزمون پایانی نمره قبولی دریافت نمایند.