-


 

    طی روزهای آینده قرار است که برخی عاملین ناامنی های اخیر در شهر بندرعباس که عمدتا با جرم های نظیر زورگیری در حال سیر پرونده قضایی هستند در ملا عام اجرای حکم شوند. از جمله این افراد، اراذلی هستند که اخیرا با زورگیری در محلات مختلف بندرعباس موجب نگرانی هایی در میان مردم شده بودند که بااقدام ضربتی پلیس دستگیر شده اند.

منبع :سایت جنوب