لینک به سایت ایسنا (تصاویر ساحل حرای بندر خمیر)

 

http://khalijefars.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=11460