با توجه به اینکه تعدادی از منازل مسکونی واقع در مناطق چاماخر کهورستان نیمه کار  


انگوران تا کشار در حاشیه لوله سراسری گاز قرار گرفته اند مطابق قوانین حفاظتی شرکت گازمکلف به تخلیه منازل خود می باشند.(که البته همین وضعیت بجز شهرستان خمیر در شهرستانهای دیگر هرمزگان وجود دارد.حدود 450 کیلومتر از این لوله سراسری که از عسلویه تا سیستان و بلوچستان امتداد دارد در استان هرمزگان قرار گرفته است.)در این ارتباط هفته گذشته طی ابلاغیه ای از مالکین منازل واقع در حریم مربوطه خواسته شده است ظرف مدت 25 روز نسبت به تخلیه منازل اقدام نمایند.

هرچند مطابق قوانین موجود و به دلیل خطرات ومخاطرات قابل پیش بینی  از سالهای متمادی  حریم 250 متری از هر دو طرف لوله های گاز ممنوع برای اسکان بوده است ،با این حال بنظر می رسد صاحبان خانه های مذکور برای پیدا کردن مسکن یا ساخت خانه جدید با مشکلات عدیده ای مواجه باشند که لازم است با توجه  و برنامه ریزی و حمایت مسئولین بنحو مناسب حل گردد.

از طرف دیگر بنظر می رسدمیزان و نحوه پرداخت خسارت به ساکنین این خانه ها در شرایط موجود به سختی می تواند جوابگوی هزینه های سنگین جابجایی و ساخت و ساز مجدد شود.خسارات ارزیابی شده عموما بین 3 میلیون تا 15 میلیون  اعلام شده است که لزوم حمایت ویژه از طرف بنیاد مسکن و سایر ادارات مرتبط برای ارائه تسهیلات و زمین را می طلبد.

هر چندجلساتی نیز در ارتباط با بررسی این موضوع در فرمانداری برگزار گردیده است که نتایج قطعی از آن گرفته نشده است که بدیهی است قبل از تخلیه منازل بایدبرنامه مشخصی برای مکان و نحوه اسکان افراد طرح ریزی و اجرا گردد.