الگوی بارشی 24 ساعت هواشناسی هرمزگان


هواشناسی برای استان هرمزگان در روز پنج شنبه 16آذر ماه(امروز)افزایش ابر و بارش پیش بینی نموده است.