...


 موسی خدمتیان بعنوان بخشدار جدید بخش تخت بندرعباس معرفی شد

  با حضور احمد مرادی فرماندار شهرستان بندرعباس و خلیل مقتنمی فر مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری موسی خدمتیان به عنوان بخشدار جدید بخش تخت معرفی شد.پیش از این شکراله صابری عهده دار این مسئولیت بود.