فصل گلدهی و تشکیل میوه کنار در کهورستان

 
فرهاد رویین تن-ارسال کننده